سازمانی – ماموریت- چشم انداز

ماموریت ما

بیمارستان ما خدمات درمات با کیفیت را به اکثریت قشر جامعه ارایه کرده و در این مورد دارای نقش رهبری می باشد

چشم انداز

ما در تمام مراقبت های بهداشتی بدون به مخاطره انداختن اخلاق پزشکی ، احترام به حقوق بیمار در ساختمان هایی که دارای فن آوری های پیشرفته تکنولوژی می باشد برای ارایه خدمات با کیفیت به اکثریت قر جامعه تلاش می نماییم.