راهنمای بیمار

حقوق بیمارن

1.حقوق استفاده از خدمات

هر فرد مراجعه کننده به بیمارستان ما بدون تمایزدرمورد زبان، مذهب، نژاد، و از فرقه حق بهره مند شدن از تمامی خدمات را دارد.

بیماران ما دارای حق دریافت اطلاعات در مورد چگونگی دستیابی به امکانات تشخیصی و درمانی و خدمات ارائه شده توسط بیمارستان ما دارا هستند.

  1. حق دسترسی به اطلاعات و تصویب

بیماران ما از طریق خودشخص و یا نماینده رسمی بیماردارای حق دریافت اطلاعات در مواردی از قبیل روش توصیه های پزشکی، خطرات بالقوه موجود در هر نوع ابتکار و روش جدید درمان، فواید روش های اجرا شده،توصیه در مورد جایگزین کردن روش های دیگر،در صورت انجام نگرفتن مراحل درمان دریافت اطلاعات در مورد خطرات موجود و مشکلات سلامتی در زبان بیمار و هر روش دیگری که برای بیمار قابل درک باشد.

در صورتی که درخواست بیمار به طور کتبی به طرف ما فرستاده شده باشد بیمار حق گرفتن یک نمونه از تمام مراحل پزشکی انجام گرفته شده را دارا می باشد.

اطلاع رسانی و و تایید پزشکی بیمارانمان به جز مواردی که خارج از الزامات قانونی می باشد، ، عوارض جانبی جدی موبوط به خطرات و ریسک های مرتبط با بیماری ، خطر مرگ، مشکلات مرتبط با دوره نقاهت، حق تصمیم گیری پس ازاطلاع رسانی در مورد درصد موفقیت پس ازروش درمان تعیین شده را دارا می باشند.

بیماران ما حق دریافت اطلاعات در مورد ارزیابی دقیق قسمتی که احساس درد دارند و درمان درد تشخیص داده شده را دارا هستند.

بیماران و خانواده های آنان حق دریافت اطلاعات در مورد گزینه های انتخابی اهدای عضو و دیگر بافت ها هستند.

بیماران ما دارای حق دریافت اطلاعات در مورد چگونگی مراحل اشتراک در تحقیقات بالینی و آزمایش های مربوطه و بیمارانی که مایل به شرکت در این مشاوره ها هستند خود بیمار و نزدیکانشان در مورد چگونگی محافظت حق دریافت اطلاعات را دارا می باشند.

بیماران ما دارای حق دریافت اطلاعات به طور واضح در مورد مسولیت ها و وظایف بیمارستان هستند.

حق شناخت پرسنل، حق انتخاب و تعویض پرسنل

بیماران ما دارای حق گرفتن اطلاعات، انتخاب و درخواست تعویض دکتری که مسول درمان بیمار می باشد و پرستار و دیگر پرسنلی که در در مان بیمار نقش دارند دارا می باشند.

حق انتخاب سازمان ودرخواست تعویض آن

بیماران ما با توجه به پیروی از شرایط مقرر شده حق انتخاب و تعویض سازمان درمانی را دارا می باشند.

حق امتناع از درمان و متوقف کردن درمان

 

با توجه به قوانین به جز موارد ضروری و عوامل نا مطلوب ناشی از بیمار که مسولیت آن بر عهده بیمار می باشد بیمار دارای حق امتناع از درمانی که در حال انجام گرفتن بوده و یا برنامه ریزی مربوط به درمان و یا متوقف کردن مراحل درمان را دارا می باشد.

حق محرمیت (حریم خصوصی)

بیماران ما دارای حق درخواست خدمات بر اساس محرمیت در تمام مراحل درمان می باشند.

وضعیت پزشکی، و اطلاعات شخصی تمام مراجعه کننده به بیمارستان ما در تمامی مراحل درمان محافظت شده و حتی پس از مرگ نیز محرمانه باقی خواهد ماند

حق دریافت خدمت در چارچوب احترام

بیماران ما همیشه و در هرمورد با در نظر گرفتن حفظ کرامت شخصی و احترام در تمام شرایط، دارای حق دریافت خدمات درمانی و بررسی های مربوطه رادر محیطی دوستانه و دلسوز نسبت به موقعیت بیمار را دارا می باشند.

حق درخواست مشاوره

بیمار با پرداخت هزینه اضافی حق درخواست مشاور از بخش های دیگر را دارا می باشد.

حق درخواست نظر دوم

بیمار حق دریافت اطلاعات در مورد تشخیص و مراحل درمان از یک دکتر متخصص دیگر به جز دکتر متخصص مربوط به درمان را دارا می باشد.

حق امنیت و ایمنی

در سازمان سلامتی و درمانی همه بیماران حق درخواست درمان در محیطی ایمن را دارا می باشند. تدابیرلازمه مربوط به سلامتی جانی و حفظ اموال بیماران ، همراه بیمار و زیارت کنندگان از طرف بیمارستان تامین می شود.

در بیمارستان ما اقدامات حفاظتی مناسب برای کودکان، افراد معلول و سالمندان (به تنهایی، نیاز به مراقبت، غیر همراه) در نظر گرفته شده است

حقوق همراه بیمار و زیارت کنندگان

بر اساس قوانین و مقررات بیمارستان بیمارن حق درخواست داشتن همراه و زیارت کننده را دارا می باشند.

حق شکایت / پیشنهادات و انتقادات

در صورت نقص حقوق بیمارو خانواده بیمار بیماران دارای حق درخواست شکایت، بررسی موضوع شکایت، نتیجه گیری از موضوع و اطلاع رسانی در مورد نتیجه مسئله را دارا می باشند.

رهنمودهای مرکز بهداشت و درمان و برنامه های کاربردی

بیماران ما حق درخواست اطلاعات در مورد قوانین و مقررات اجرایی که برای آنها اعمال خواهد شد را دارا هستند.

هزینه های تحقیقات و درمان

بیماران ما قبل از شروع مراحل درمان حق درخاست اطلاعات در مورد هزینه های درمان و پس از درمان حق درخواست قبض واضح و توضیحدار درمورد مراحل درمانی انجام شده را دارا می باشند.

مسئولیت های بیمار

 

اطلاع رسانی

ارائه خدمات اطلاعات رسانی کامل و دقیق درباره وضعیت سلامت بیماران توسط پزشکان و پرستاران

رعایت پیشنهادات

بیمار موظف به قبول کردن برنامه ریزی درمانی تعیین شده از طرف دکتر مسول درمان و برنامه ریزی مراقبتی که با توجه به دستورالعمل پزشک مربوطه از طرف پرسنل انجام خواهد گرفت را می باشد.

امتناع برنامه ریزی درمانی

بیمار مسول عواقب جانبی به وجود آمده در اثر امتناع از درمان می باشد.

رعایت قوانین سازمان درمانی

بیمارانمان موظف به رعایت قوانین مربوط به سازمان درمانی ما می باشند.

رعایت احترام

بیماران موظف به رعایت مواردی که باعث به وجود آوردن مشکلات و ایجاد ناراحتی برای بیماران دیگر ، زیارت کنندگان از قبیل سرو صدا و ایجاد دود و غیره هستند و همچنین موظف به رفتار برطبق قوانین و تدابیرمشخص شده از طرف بیمارستان می باشند.

کنترل عفونت

برای جلوگیری از سرایت بیماری های عفونی بیماران و همراهان بیمار موظف به رعایت تدابیر مشخص شده از طرف بیمارستان می باشند.

مسولیت پرداخت هزینه ها

بیماران موظف به پرداخت هزینه آزمایشات، تحقیقات و درمان می باشند. اگر که بیمارن و یا همرا بیمار به طور عمدی به لوازم جانبی و یا مواد مصرفی صدمه برساند موظف به پرداخت هزینه آن می باشد.

بازدید کنندگان بیمار

قبول همزمان زیارت کنندگان بیمار با تعداد کمتر، به همراه نیاوردن خوراکی و نوشیدنی به بیمازستان توسط زیارت کنندگان ، امتناع از استفاده وسایل مربوط به بیماران دیگرو رعایت ساعات زیارت را خواهشمندیم.